Escamar Seafood Oy Dataskyddsbeskrivning


Dataskyddsbeskrivning enligt EU:s förordning 2016/679 (EU:s dataskyddsförordning) och dataskyddslagen i Finland


1 Registeransvarig


Namn (FO-nummer)

Escamar Seafood Oy (2834152-8)


Adress
Mastotie 7, FI-70460 Kuopio


Övriga kontaktuppgifter
Escamar Seafood Oy
tel.: +358 10 406 6512


2 Kontaktperson i frågor som rör registret


Namn
Pia Antosalo


Adress
Mastotie 7, 70460 Kuopio


Övriga kontaktuppgifter
pia.antosalo@escamar.fi


3 Register


Personregister över Escamars konsumentkunder


4 Syftet med behandlingen av personuppgifter


Syftet med behandlingen av personuppgifter är att:

 • producera tjänster
 • sköta och underhålla kundrelationer
 • sköta marknadsföring
 • skicka meddelanden
 • ta emot feedback

5 Registrets datainnehåll


Denna dataskyddsbeskrivning omfattar ett personregister som utgörs av de uppgifter som samlats in via följande webbsidor och tjänster:

Beroende på system kan registret innehålla:

 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • postadress
 • telefonnummer
 • feedback (feedbacksystem)
 • tävlingsrelaterade uppgifter

6 Normala datakällor


Personuppgifterna överförs till tredje part som en del av produktionen av IT- och marknadsföringstjänster. Då uppgifterna överlåts säkerställer Escamar tredje parts lämplighet att behandla personuppgifter och säkerställer genom avtal att uppgifterna används och förvaras datasäkert och i enlighet med Escamars krav på dataskydd.


7 Normalt överlåtande av uppgifter


Personuppgifterna överförs till tredje part som en del av produktionen av IT- och marknadsföringstjänster. Då uppgifterna överlåts säkerställer Escamar tredje parts lämplighet att behandla personuppgifter och säkerställer genom avtal att uppgifterna används och förvaras datasäkert och i enlighet med Escamars krav på dataskydd.

Uppgifterna kan också överlåtas till myndigheter på sätt som erfordras av gällande lagstiftning.


8 Överlåtelse av uppgifter utanför EU eller EES


Personuppgifterna behandlas huvudsakligen inom EU, men kan också överlåtas för behandling utanför EU för att kunna producera vissa tjänster. När uppgifterna överförs utanför EU överförs de bara till ett land som enligt EU-kommissionen har en tillräcklig dataskyddsnivå och endast till de samarbetspartner med vilka dataskyddet och dataskyddsnivån garanteras genom avtal. Ovan nämnda krav på dataskydd gäller även dessa samarbetspartner.


9 Principer för skydd av registret


Skydd av registret tryggas genom särskilda administrativa och tekniska dataskyddskontroller. Uppgifterna som lagrats i registret behandlas alltid konfidentiellt och tillgången begränsas enbart till nödvändiga personer med hjälp av behörighetshanteringsprocesser. Personuppgifterna behandlas bara vid behov och på det sätt som krävs för ändamålet.

Personuppgifterna lagras endast så länge som de behöver användas och tas bort då denna tid löpt ut.


10 Den registrerades rättigheter


Den registrerade har rätt att granska och få tillgång till sina uppgifter i registret samt kräva rättelse av felaktiga uppgifter i registret.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användning av uppgifterna i registret i marknadsföringssyfte. Användaren kan själv göra detta genom att följa anvisningarna i reklammeddelanden eller genom att kontakta den registeransvariga.

Kontakt pia.antosalo@escamar.fi i samtliga frågor som rör dataskyddet och behandlingen av personuppgifter.